Visak วิสาขบูชา 20-22 พ.ค.

เชิญร่วมปฏิบัติธรรม รักษาศีล ภาวนา
ในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559

เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมะบูชา สังฆบูชา

ระหว่าง วันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ณ วัดสังฆบารมี เมืองเอสเหลิฟ สวีเดน

กิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 
– 19.30 น. สวดมนต์ข้ามคืน อิติปิโส 108 จบ และสวดสะเดาะเคราะห์หลวงภาคพิเศษ

วันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม 
–  10.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
– 11.30 น. ถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์
– 13.00 น. ถวายผ้าป่ารวมน้ำใจในงานพุทธศาสน์ กองละ 99 โครน
– 13.30 น. กิจกรรมเวียนเทียน ในวันวิสาขบูชา

วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม 
–  10.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า ถวายภัตตาหารและสังฆทานแด่พระสงฆ์
– บำเพ็ญตนอันเป็นกุศลในสถานธรรมร่วมกันทำความสะอาดวัดก่อนกลับบ้าน

เพื่อเป็นเครื่องเจริญศรัทธา เสริมหนุนเพิ่มพูนบุญญาบารมี
อันเป็นมิ่งศรีสิริมงมลในชีวิต แด่ท่านสาธุชนทั้งหลาย
และร่วมจรรโลงไว้ซึ่งสิ่งดีงาม ในบวรพุทธศาสนาสืบไป

Välkomna alla att fira Visakha Puja dag
på lördag och söndag 21-22 maj 2016.

Då börjar vi kl.10.30 med morgonbön och att ge allmosor till munkarna.
Ljusceremonin börjar kl.13.00.

Vi ses på templet då!