ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดสังฆบารมี จำนวน ๓ รูป

 • เทส-3

   

  พระ ศิริจันทร์ ฉายา โฆสโก​

  อายุ ๓๗ พรรษา ๑๔

  วิทยฐานะ ม. ๓

  อุปสมบทเมื่อวันท่ี ๒๒ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีพระครูสันติวรญาณเป็นพระอุปัชฌาย์

  มี พระ สัญญา​  โชติญาโณเป็นพระกรรมวาจาจารย์

  มี พระ บุญกอง  วิสุทโธเป็นพระอนุสาวนาจารย์

  อุปสมบทที่วัด​เขา​เจริญ​ธรรม​ อ.บึงสามพัน​  จ.เพชรบูรณ์​

 • เทส-2

   

  พระ ชลัด สุขิโต

  อายุ ๓๔ พรรษา ๙

  วิทยฐานะ ม.๓ นักธรรมเอก

  อุปสมบทเมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีพระครูสันติวรญาณเป็นพระอุปัชฌาย์

  มีพระพระสัญญา  โชติญาโณเป็นพระกรรมวาจาจารย์

  มีพระ ธนวุฒิ สุธีโรเป็นพระอนุสาวนาจราย์

  อุปสมบทที่วัดสันติวรญาณ ต. วังศาล อ. วังโปร่ง จ. เพชรบูรณ์

 • เทส-4

   

  พระธนะศิลป์ ฉายา ธนสีโล

  อายุ ๕๔ พรรษา ๑๒

  วิทยาฐานะ ม.๖

  อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๑ มีนามค พ.ศ. ๒๕๔๘

  โดยมีพระครูสุขุมบุญวัฒน์เป็นพระอุปัชฌาย์วัด

  มีพระครูวิมลธรรมรัตเป็นพระกรรมวาจารย์

  อุปสมบทที่วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่