ประวัติวัดสังฆบารมี (ฉบับย่อ) และความเปลี่ยนแปลงภายในวัด

กว่าจะกลายมาเป็นวัดสังฆบารมี (วัดเดียวในทางภาคใต้ของสวีเดน) ได้รับความช่วยเหลือต่างๆจากพุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ทางภาคใต้ จากปีพ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ วัดมีการปรับปรุงและเปลี่ยนไปหลายๆด้าน โดยเฉพาะขนาดของวัดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับกับจำนวนของพุทธศาสนิกชนที่มาวัดมากขึ้น