ลิขิตชีวิตหลังความตาย

[x_text]ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลาย

วันเวลาได้เดินหน้าต่อไปอย่างไม่เคยหยุดรอคอยผู้ใด ยังคงให้ความสิ้นไปเสื่อมไปแก่ทุกสรรพสิ่ง รวมทั้งชีวิตของเราอย่างเสมอหน้าและเท่าเทียมกัน ไม่ต้องอ้อนวอนร้องขอ กาลเวลาก็มอบให้ ให้โดยไม่สนใจว่า เราต้องการหรือไม่

“สิ่งที่กาลเวลาให้เรามาก็ คือ ความเกิด ความแก่ และ ความตาย “

ตัวเรา และ สรรพสิ่ง เกิดมาท่ามกลางห้วงของกาลเวลา และท้ายที่สุด ก็จะต้องจากไป ในห้วงหนึ่งของกาลเวลา เช่นเดียวกัน

“ในบางครั้ง ถึงแม้เราจะพยายามเพื่อให้ได้สิ่งที่เราปรารถนาสักปานใดก็ตาม ก็หาได้ตามความต้องการไม่ ถ้ามันยังไม่ถึงเวลา”

เราทุกคนมีเวลาเป็นของๆ ตนด้วยกันทุกๆคน ที่จะประกอบกิจกรรมต่างๆ ทั้งสิ่งที่เป็นความดี และความไม่ดี พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า

” ไม่ว่าจะทำสิ่งไหน ดี หรือ ชั่ว ก็ตาม ล้วนแต่มีผลแก่ตัวของเราเองทั้งสิ้น “

ดังนั้น ทุกคนจงเพียรประพฤติความดี เพราะผลของความดีจะนำเราเข้าสู่สุคติภูมิ ชีวิตนี้น้อยนัก ทุก คนรู้จักว่าเราเกิดมาเมื่อใด แต่ไม่มีใครรู้เลยว่า วันตายนั้นจะเมื่อใด และเมื่อไรจะมาถึง มัจจุราช คือ ความตาย เดินติดตามตัวเราอยู่ตลอดเวลา เป็นเด็กๆ ก็ตายได้ เป็นหนุ่มสาวก็ตายได้ เป็นคนเฒ่าคนแก่ยิ่งตายเร็ว ตายหมดไม่มีเหลือ

ชีวิตนี้เราลิขิต แต่ผู้มีปัญญานั้น เขาสามารถลิขิตชีวิตหลังความตาย ได้ด้วยตัวของเขาเอง อยาก มีอนาคตอย่างไรมันขึ้นอยู่กับว่า เราทำวันนี้อย่างไร พระพุทธองค์ท่านทรงเตือน ให้เราพยายามกระทำบุญกุศล อันได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา ให้มากๆ เข้าไว้ รักษาใจให้ สะอาด สว่าง และ สงบ อยู่เสมอ เพราะสิ่งเหล่านี้แหละคือ สิ่งที่จะบอกเราได้ว่า อนาคตของเรานั้นจะเป็นอย่างไร[/x_text]

[x_text]พระพุทธองค์ท่านทรงชี้ ทางสะอาด ทางสว่าง และ ทางสงบ ให้แก่เราทั้งหลายแล้ว สิ่งที่เหลือมันขึ้นอยู่กับตัวของเราเองว่า เราจะเดินตามที่พระพุทธทรงชี้หรือไม่[/x_text][x_text class=”center-text “]ยศและลาภ หาบไป ไม่ได้แน่
คงเหลือแต่ ต้นทุน บุญกุศล
ทรัพย์สมบัติ ทิ้งไว้ ให้ปวงชน
แม้ร่างตน เขายังเอา ไปเผาไฟ
เมื่อเจ้ามา มีอะไร มาด้วยเจ้า
เจ้าจะเอา แต่สุข สนุกไฉน
เมื่อเจ้ามา มือเปล่าแล้วเจ้า จะเอาอะไรไป
เจ้าก็ไป มือเปล่า เหมือนเจ้ามา[/x_text][x_text]ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

พระครูสังฆรักษ์ ธงชัย สุภชโย
๔ สิงหาคม ๒๕๕๐[/x_text]


Author: watsanghabaramee

Wat Sanghabaramee har som syfte och mål: - Att vara ett centrum för buddhister i Skåne och dess närheter. - Att vara ett centrum för religiösa möten och högtidliga ceremonier. - Att vara ett centrum för thailändsk konst, kultur och tradition. - Att främja och vägleda dhamma i vardagslivet. - Att stödja undervisningsverksamhet för barn och ungdom med thailänsk anknytning. - Att vara ett centrum där thailändare kan träffas och alla som vill besöka templet. --- During the year 2005 Mrs. Eh and her husband Stein gave 5 hectares in northern Rörum for a temple building. However, lack of municipal water and sanitation would incur additional costs if we were to build there. In 2006, we found out that this property, owned by a Thai / Swedish family, was for sale. We saw the opportunity to create a temple in southern Sweden. Therefore it was decided to purchase the property. The temple has been rebuilt by Thai Buddhists, and their partners living in southern Sweden. We have received help from the monks of Wat Pa in Copenhagen under the direction of AbbotPhar Kru Somsak, who holds the strings. Wat Sanghabaramee will be one of the Thai-Buddhist temples in Europe that can receive diplomatic monks (Dhamma Yot) from Thailand. Wat Sanghabaramee is led by Prakro Sangkharag Tongchai Suphachayo, since October 19, 2006. --- ผู้ก่อตั้ง พระครูพิเนตศาสนคุณ (สมศักดิ์ กนฺตสีโล) เจ้าอาวาสวัดป่าโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก และคณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน (ส่วนใหญ่เป็นคนไทย) ที่พำนักอยู่ในประเทศสวีเดน บริเวณตอนใต้ (Skåne) ประกอบด้วย Helsingborg , Malmö, Lund, Höör, Eslöv เป็นต้น ได้ร่วมกันดำเนินการ วัดสังฆบารมี เป็นวัด ที่ตั้งมั่นคงถาวรอีกแห่งหนึ่งของ คณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหภาพยุโรป และ ของสำนักฝึกอบรม พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) คณะสงฆ์ไทย เป็นกำลังสำคัญแห่งหนึ่ง ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้ง เป็นสถานที่ที่คนไทย ได้มีโอกาสแสดงออกถึง ความเป็นไทย ในด้าน ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ วัฒนธรรมเป็นสถานที่ ช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจ เป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจ ตลอดถึง เป็นสถานที่ ที่บรรดาสาธุชนทั้งชาวไทย และ ชาวต่างประเทศโดยทั่วไป ได้ใช้ เป็นที่เสริมสร้างปัญญาบารมี สืบต่อไป --- Templets position / ตำแหน่งของวัด (สำหรับรถที่ใช้ GPS) >> Lat : N 55° -51¹ - 34.49¹¹ และ Long : E 13º - 13¹ - 31.47¹¹