พระพุทธรูปประจำวัด

พระไพรีพินาศ


พระประธานประจำวัด
สังฆบารมีซึ่งเป็นองค์จำลองมาจากพระไพรีพินาศที่
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
มีขนาดหน้าตัก ๘๐ เซนติเมตร จัดทำขึ้นเนื่องด้วยการร่วมฉลองในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ในการนี้ได้จัดทำเป็นพระบูชาขนาดหน้าตัก ๔ นิ้ว รวมทั้ง
พระกริ่งและพระผงด้วยในคราวเดียวกัน อีกทั้งยังได้รับพระเมตตาจากเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา-สังฆปริณายกทรงอธิษฐานจิตให้เป็นกรณีพิเศษ และได้มีการอัญเชิญ พระไพรีพินาศขึ้นประดิษฐาน ณ วัดสังฆบารมี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติวิมล
( แสวง ธมฺเมสโก ) เป็นประธานในพิธี

สามารถประวัติของพระไพรีพินาศได้ที่ พระไพรีพินาศ
และสามารถติดต่อขอเช่าพระไพรีพินาศได้

พระพุทธชินราช

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดสังฆบารมีทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธชินราชและพิธีบรรจุแผ่นทองใต้ฐานโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๙ รูปมาประกอบพิธีและในวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงทำการอัญเชิญพระพุทธชินราช รวมถึงอัญเชิญพระอรหันตธาตุและพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐาน ณ ห้องหน้ามุข วัดสังฆบารมี

พระพุทธรูปหินหยก พระประธานประจำอุโบสถ