บูชาพระไพรีพินาศ

พระไพรีพินาศ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ที่สนใจจะบูชาพระไพรีพินาศ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว

ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่จัดทำขึ้นพร้อมพระประทานของวัดสังฆบารมี ประเทศสวีเดน

อธิฐานจิตโดย

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก

สนใจสอบถามได้ที่วีดสังฆบารมี ประเทศสวีเดน

บูชาองค์ละ 2,000 สวีดิชโครน (ผ่อนชำระได้)

รายได้ทั้งหมดรวบรวมไว้บูรณะปฏิสังขรวัดสังฆบารมี ประเทศสวีเดน

prayToPhraPirepinas