งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2560

กำหนดการ
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2560
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ วัดสังฆบารมี ประเทศสวีเดน

Schedule for the 2017 Songkran ceremony

On Saturday 22nd, April, 2017

at Wat  Sanghabaramee, Eslöv, Sweden 

ช่วงเช้า

10.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า และปฏิบัติจิตภาวนา

10.30 น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต

11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

 

Morning

10:00 AM     Morning chants and meditation

10:30 AM Alms round

11:00 AM Lunch offering to the monks

—————————————————————————-

ช่วงบ่าย

12.30 น. พิธีพุทธาภิเษก พระหินหยกที่ระลึก

13.00 น. พิธีสงกรานต์

ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

พิธีขอขมาพระสงฆ์

สรงน้ำพระพุทธรูป / สรงน้ำพระสงฆ์ / รดน้ำผู้สุงอายุ

พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนา

กรวดน้ำ รับพร พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์

รับของที่ระลึก

13.30 น. เริ่มกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย

โรงทานอาหารไทย

Afternoon

12:30 PM      Jade amulet consecration ceremony

13:00 PM      Songkran ceremony

The chairman to light the candle and pay homage to the Triple Gem

 Chanting

Asking-for-forgiveness ceremony from the monks

Bathing rite for Buddha images, the monks and the elder

 Rejoice-in-merit statement from the monks  

Transference of merits to departed relatives, and holy water blessing ceremony    

Souvenir

13:30 PM     Thai cultural activities

Lunch

 

สงกรานต์ ๒๕๖๐