ประวัติสังเขป วัดสังฆบารมี

ประวัติสังเขป วัดสังฆบารมี

                ด้วยความเมตตาจาก พระครูพิเนตศาสนคุณ (สมศักดิ์ กนฺตสีโล) เจ้าอาวาสวัดป่าโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ประธานสงฆ์ยุโรปได้ข้ามมาปฏิบัติศาสนกิจในประเทศสวีเดน ฝั่งติดกับประเทศเดนมาร์ก ได้เผยแผ่อบรมหลักธรรมคำสอน ชักนำให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในแถบนี้ เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งวัดขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม และเป็นที่พึ่งทางใจของคนไทยในแถบนี้ ในปี พ.ศ.๒๕๔๘

                ต่อมาได้ซื้อบ้านในเขตเมืองเอสเลิฟ Trollenäs 107, SE-241 92  Eslöv, Sweden  เห็นว่าเหมาะแก่การสร้างวัด บ้านหลังใหญ่ มีลานจอดรถ มีสนามหญ้า ตกลงราคาที่ ๑,๗๕๐,๐๐๐ สวีดิชโคลน พื้นที่ทั้งหมด ๗,๔๐๐ ต.ร.ม. ต่อมาได้ทำการปรับปรุงต่อเติม ปัจจุบันมี ๗ ห้องนอน ๑ห้องทำวัตรสวดมนต์ ๑ห้องรับแขก ๑ห้องรับประทานอาหาร ๑ห้องพักญาติโยม  ๑ห้องครัว ๙ห้องน้ำ ๔ห้องอาบน้ำ ๑ลิฟท์โดยสาร

                หลังจากนั้นได้ทำการฉลองวัดเปิดปฐมฤกษ์ในวันเสาร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ ชื่อวัดสังฆบารมี

                ที่มาของชื่อในตอนนั้น พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติวิมล ได้ทราบข่าวจึงปรารภว่า ในทวีปยุโรปมีวัดชื่อ พุทธบารมี ธรรมบารมี ขาดแต่สังฆบารมี ถ้าใช้ชื่อนี้ ทวีปยุโรปวัดในนามพระรัตนตรัยก็จะครบ ๓ พอดี จึงเป็นเหตุให้ใช้ชื่อ วัดสังฆบารมี เพื่อเชิดชูพระรัตนตรัย และความเป็นสิริมงคล สืบมา

                ต่อมาได้ทำการแต่งตั้งเจ้าอาวาสโดย พระเทพปริยัติวิมล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและรักษาการแทนอธิบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร ในฐานะกรรมการบริหารและหัวหน้าสำนักฝึกอบรมพระธรรมฑูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) ในขณะนั้นได้แต่งตั้ง พระธงชัย สุภชโย อายุ ๕๑ ปี พรรษา ๑๑ วิทยฐานะ น.ธ.เอก อนุปริญญา เป็นพระครูฐานานุกรมที่ พระครูสังฆรักษ์ เป็นเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙  และมอบใบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดสังฆบารมี จึงได้เผยแผ่หลักธรรมคำสอน และเป็นที่พึ่งคนไทยในต่างแดนและชาวสวีเดน ตั้งแต่บัดนั้น จนกระทั้งได้ลาสิกขาในปี พ.ศ.๒๕๕๘

                จากนั้นในปี พ.ศ.๒๕๕๙ พระครูพิเนตศาสนคุณ ประธานคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรป ได้แต่งตั้งให้ พระศิริจันทร์ โฆสโก (ในขณะนั้น) ดำรงค์ตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาส  และแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในเวลาต่อมา

วัดสังฆบารมีในปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๔)

มี พระครูสมุห์ ศิริจันทร์ โฆสโก  เป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆบารมี

มีคณะกรรมการวัด ได้แก่

๑. คุณพรรณี สีมาวงษ์ ประธานกรรมการ

๒.คุณสิริพงพันธ์ นิลซั่น  ฝ่ายเหรัญญิก

๓.คุณนิสา อันเตอร์ซั่น  ฝ่ายอาหาร

๔.คุณธัญญาภรณ์ ลาสซั่น  ฝ่ายกิจกรรม

๕.คุณนารา พริ้งประยงค์ ฝ่ายเทคนิค

๖.คุณทิฆัมภรณ์ แพร์ซั่น ฝ่ายอาหารและโรงทาน