ประวัติฉบับย่อและความเปลี่ยนแปลงภายในวัด

ประวัติวัดสังฆบารมีฉบับย่อและความเปลี่ยนแปลงต่างๆภายในวัดตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐