ขอเชิญถวายภัตตาหารเช้าและเพลแด่พระสงฆ์ ในวันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๐

 

ประชุมสงฆ์

เนื่องจากวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดสังฆบารมีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรปครั้งที่ ๘ ซึ่งจะมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆในยุโรปเข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรปประมาณ ๘๐ รูป ณ วัดสังฆบารมี โดยในตอนเช้าเวลา ๗.๐๐ น. จะมีการถวายภัตตาหารเช้า และในเวลา ๑๑.๐๐ น.จะมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่มาเข้าร่วมการประชุม จึงขอเรียนเชิญร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าและเพลในเวลาดังกล่าว

และในเวลา ๑๙.๓๙ จะมีการสวดพระอภิธรรม

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถอีเมล์หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่วัดสังฆบารมี

—————————————————————————————

Friday, 2nd June 2017
The Dhammayut Order in European Union’s meeting no. 8/2560 will be held on Friday, 2nd June 2017 at Wat Sanghabaramee, Eslöv, Sweden.

You all are invited to offer food to the monks during the following times:
– 07:00 AM Breakfast offering to the monks
– 11:00 AM Lunch offering to the monks

At 7:39 PM, there is an evening prayer (Thai Buddhist chanting) in remembrance of King Rama IX, Bhumibol Adulyadej.

————————————————————————————————

Fredag 2 juni 2017
Templet håller Dhammayut-Ordens möte i Europeiska Unionen nr. 8/2560

Ni alla är inbjudna att offra mat till munkarna enligt de här tiderna:
Kl.07:00 Frukostoffer till munkarna.
Kl.11:00 Lunchoffer till munkarna.

På kvällen har vi Kvällsbön (Thai Buddhistmässande) till påminnelse av Kung Rama IX, Bhumibol Adulyadej kl.19:39.