กฎระเบียบสำหรับฆารวาส

กฎระเบียบสำหรับฆารวาสทั้งที่อาศัยอยู่ประจำและชั่วคราวหรือมาเยี่ยม วัดสังฆบารมี เมืองเอสเลิฟ ประเทศสวีเดน

 1. คำว่า “ฆารวาส” หมายถึงแม่ชี ผู้มารักษาศีลและสุภาพชนทั่วไป
 2. ฆารวาสทุกคนที่เข้ามาในบริเวณวัดจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดอย่างเคร่งครัด
 3. มีเจตนาที่จะมาอยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อลด ละ กิเลสและต้องขึ้นทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็นทุกวัน
 4. ในกรณีที่เจ้าอาวาสคณะสงฆ์ไม่สามารถใช้กฎระเบียบของวัดผู้ฝ่าฝืนได้ เจ้าอาวาสหรือคณะสงฆ์มีอำนาจดำเนินตามกฎหมายได้
 5. ฆารวาสทุกคนที่เข้ามาในวัดมีสิทธิ์และหน้าที่เท่าเทียมกันตามกฎระเบียบของวัด
 6. สำหรับอำนาจและหน้าที่ของฆารวาสทุกคนจะนำไปใช้ทั้งภายในและนอกวัดที่เกี่ยวข้องกับวัดสังฆบารมีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ทุกครั้ง
การปฏิบัติตัวในขณะที่เข้ามาในบริเวณวัด
 1. ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
 2. ต้องสำรวมกาย วาจาให้เรียบร้อย เช่น ไม่กระทำการใดๆหรือพูดจาใดๆที่ก่อให้เกิดความไม่สงบซึ่งเป็นการรบกวนผู้อื่น
 3. ต้องช่วยกันรักษาความสะอาด เช่น ไม่ทิ้งเศษขยะมูลฝอยในบริเวณวัด ห้ามทิ้งกระดาษทิชชู่ลงในโถส้วม ( ระบบกรองน้ำจะตัน ราดน้ำไม่ลง )
 4. ห้ามเสพของมึนเมาหรือนำของมึนเมาทุกประเภทเข้ามาภายในบริเวณวัด
 5. ห้ามนำสิ่งของทุกประเภทเข้ามาขายในบริเวณวัด ถ้าไม่ได้รับอนุญาต
 6. ห้ามนำการละเล่นต่างๆเข้ามาเล่นหรือแสดงในบริเวณวัด ถ้าไม่ได้รับอนุญาต
 7. การออกนอกบริเวณวัดจะต้องบอกกล่าวกับเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ที่ดูแล ไม่ควรที่จะออกนอกบริเวณวัดในเวลาค่ำคืนเพราะทางวัดจะปิดประตูก่อนขึ้นทำวัตรสวดมนต์เย็น
 8. ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของพุทธศาสนา
 9. ช่วยกันประหยัดน้ำและไฟ

ข้อปฏิบัติสำหรับท่านที่จะมาบวชเนกขัมมะ ณ วัดสังฆบารมี

 1. โทรศัพท์แจ้งให้ทางวัดทราบว่าท่านต้องการที่จะมาบวชเนกขัมมะที่วัด โดยบอกวัน เวลาและจำนวนของท่านที่จะมา สามารถโทรมาได้ที่ 0413 54 52 92 กรุณาโทรบอกล่วงหน้าสองหรือสามวันก่อนที่จะมา
 2. เมื่อมาถึงวัดจะต้องลงทะเบียนชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน สามารถลงทะเบียนได้ที่เจ้าอาวาส
 3. กรุณาปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ในวัด เช่น ไม่นำอาหารไปรับประทานในห้องนอน ช่วยเก็บที่นอนและซักผ้าปูที่นอนและชุดขาวก่อนกลับบ้าน
 4. ไม่ควรนำสัตว์เลี้ยงมาในระหว่างที่ท่านบวชเนกขัมมะ

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ 0413 54 52 92 หรือเฟสบุ๊คของวัด