ประเทศสวีเดน

เรียนภาษาสวีเดนด้วยตนเอง

  • ผันคำกริยา
    …(ใส่คำกริยาในรูป infinitive กด Go แล้วจะได้คำกริยาที่ใช้ใน Tense ต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค)